How many syllables are in peseta? 3 syllables

Divide peseta into syllables: pe-se-ta

Definition of: Peseta (New window will open)

How to pronounce peseta:

Are you a freelance writer, novelist, or short story writer? If so, join our writing community with cash prize contests, freelance opportunities, and free writing tools.

Peseta Poems: (See poems with this word. New window will open)

Synonyms and Words Related to Peseta

pesetas (3 syllables), (0 Syllables) franc (1 syllables),

Two syllable words that rhyme with Peseta

beta, data, saitta, seita, theta, zeta

Three syllable words that rhyme with Peseta

abeyta, argueta, beteta, errata, gazeta, goizueta, ireta, mineta, peseta, prieta, sense-data, sustaita, taketa, ysleta

What do you think of our answer to how many syllables are in peseta? Are the syllable count, pronunciation, words that rhyme, and syllable divisions for peseta correct? There are numerous syllabic anomalies found within the U.S. English language. Can peseta be pronounced differently? Did we divide the syllables correctly? Do regional variations in the pronunciation of peseta effect the syllable count? Has language changed? Provide your comments or thoughts on the syllable count for peseta below.

Comment on the syllables in Peseta

A comprehensive resource for finding syllables in peseta, how many syllables are in peseta, words that rhyme with peseta, how to divide peseta into syllables, how to pronounce peseta, how to break peseta into syllables, and how to pronounce peseta.