How many syllables are in sense? 1 syllable

Divide sense into syllables: sense

Definition of: Sense (New window will open)

How to pronounce sense:

Are you a freelance writer, novelist, or short story writer? If so, join our writing community with cash prize contests, freelance opportunities, and free writing tools.

Sense Poems: (See poems with this word. New window will open)

Synonyms and Words Related to Sense

ene (1 syllables), senses (2 syllables), common sense (3 Syllables), feel (1 Syllables), good sense (2 Syllables), gumption (2 Syllables), horse sense (2 Syllables), mother wit (3 Syllables), sensation (3 Syllables), sensory faculty (6 Syllables), sentience (3 Syllables), sentiency (4 Syllables), signified (3 Syllables) acceptation (4 syllables), admissibility (6 syllables), allusion (3 syllables), attention (3 syllables), audition (3 syllables), caress (2 syllables), conscience (2 syllables), detect (2 syllables), equilibrium (5 syllables), experience (4 syllables), feel (1 syllables), graze (1 syllables), gumption (2 syllables), gustation (3 syllables), hearing (2 syllables),

Two syllable words that rhyme with Sense

beta, data, saitta, seita, theta, zeta

Three syllable words that rhyme with Sense

abeyta, argueta, beteta, errata, gazeta, goizueta, ireta, mineta, peseta, prieta, sense-data, sustaita, taketa, ysleta

What do you think of our answer to how many syllables are in sense? Are the syllable count, pronunciation, words that rhyme, and syllable divisions for sense correct? There are numerous syllabic anomalies found within the U.S. English language. Can sense be pronounced differently? Did we divide the syllables correctly? Do regional variations in the pronunciation of sense effect the syllable count? Has language changed? Provide your comments or thoughts on the syllable count for sense below.

Comment on the syllables in Sense

A comprehensive resource for finding syllables in sense, how many syllables are in sense, words that rhyme with sense, how to divide sense into syllables, how to pronounce sense, how to break sense into syllables, and how to pronounce sense.